Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Lektoři

„Víra je ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! ‚Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova‘.“ (Řím 10, 17-19)

Služba lektora byla znovuobnovena v liturgii po II. vatikánském koncilu (1962-1965) jako výraz účasti všech pokřtěných na prorockém poslání Ježíše Krista. Papež Pavel VI. vyjádřil v apoštolském listu Ministeria quaedam, kterým se znovuobnovuje služba lektora a akolyty, přání, aby skrze tyto dvě služby lektora a akolyty lépe vynikl „rozdíl mezi kleriky a laiky, mezi tím, co je vlastní a vyhrazeno pouze klerikům a mezi tím, co se může svěřit laikům, a jasněji se ukáže vzájemný vztah mezi společným kněžstvím všech věřících a kněžstvím služebným“.

Úkolem lektorů je jejich služba při liturgii, zejména při slavení eucharistické bohoslužby, ale také při jiné liturgii. V liturgickém shromáždění tak lektoři předčítají Boží slovo, vyjma evangelia, které předčítá kněz či jáhen. Pokud chybí žalmista, lektoři recitují také žalm mezi čteními anebo také přímluvné modlitby Božího lidu.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí