Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

Křest

Chcete dát nechat své dítě pokřtít?
Rozhodli jste se, že dáte své dítě pokřtít. Konáte tak za své děti životně důležité rozhodnutí, zda mají svůj život prožívat jako křesťané nebo jako pohané. Co to znamená, žít jako křesťan? Křest je zvláštním způsobem spjat s vírou. Zárukou toho, že dítě bude vychováváno ve víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Proto možná první otázkou kněze bude – zvlášť, pokud vás nezná z aktivního zapojení do života farnosti – jak žijete vy svůj křest, co pro vás víra v Boha znamená, a co si od křtu svých dětí slibujete.

Žít jako křesťan, znamená učit se žít jako žil Kristus, učit se mít rád jako On, rozdávat kolem sebe lásku jako On to dělal.

Co je ke křtu potřeba udělat?
Pokud uvažujete o křtu dítěte, kontaktujte kněze ve své farnosti. Vaše dítě má mít kmotra nebo kmotru. Měl by to být někdo ve vašem věku, přátelstvím blízký vaší rodině, aby vám mohl při výchově dítěte pomáhat. Kmotr (kmotra) má být věřící katolík, biřmovaný, protože kmotrovství je zodpovědný úkol v církvi, vyžadující pomoc Ducha svatého. Žijí-li kmotři v manželství, musí to být manželství svátostné. Musí mít nejméně šestnáct let (ze spravedlivého důvodu může farář udělit výjimku). Pokřtěný, který nepatří do katolického společenství, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek křtu.

Příprava na křest
Tak jako v celé olomoucké arcidiecézi, tak i v našich farnostech, probíhá příprava na křest dítěte dle směrnic olomouckého arcibiskupa. Většinou bývá individuální, a sestává buď z jednoho setkání (platí pro rodiče, kteří jsou církevně sezdáni a absolvovali přípravu na manželství) anebo ze čtyř setkání (u nesezdaných párů, párů sezdaných pouze občansky či svobodných matek). V rámci přípravy si také podrobně proberete obřad křtu (jednotlivé části, symboliku, jak se chovat, co odpovědět).

Kolik křest stojí?
Svátost křtu je samozřejmě zdarma. Je to dar Boží. Vaším případným dobrovolným příspěvkem budou hrazeny služby kostelníka, varhaníka, ministrantů, dále osvětlení kostela a květinová výzdoba. Výše vašeho daru je věcí vaší dobrovolnosti a štědrosti.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí