Farní 3, 785 01 Šternberk +420 730 553 404 fasternberk@ado.cz | aktuální Zvěstování

ROK 2024 ROKEM MODLITBY

17.03.2024

Papež František vyhlásil rok 2024 Rokem modlitby jako přípravu na Jubilejní rok 2025 s tématem „Poutníci naděje”.

ROK 2024 ROKEM MODLITBY

Papež František vyhlásil rok 2024 Rokem modlitby jako přípravu na Jubilejní rok 2025 s tématem „Poutníci naděje”. Jubilejní (Svatý) rok má být podle biblické tradice časem obnovení vztahu s Bohem, mezi sebou navzájem a s celým stvořením.

“Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně” (Lk 4, 18-19)

První Jubileum vyhlásil v roce 1300 papež Bonifác VIII. jako “Svatý rok”. Frekvence svatých roků se v průběhu času měnila, zpočátku se jubilea slavila každých 100 let, od roku 1343 každých 50 let a od roku 1470 každých 25 let.

Svatý rok 2000 vyhlášený Janem Pavlem II. byl nazýván též jako Velké jubileum a znamenal oslavu vstupu lidstva do 21.století. Jeho motto bylo Kristus včera, dnes i na věky (latinsky Christus heri, hodie, semper).  V historii byly vyhlášeny i mimořádné Svaté roky, například v roce 2015 vyhlásil papež František Rok milosrdenství jako mimořádné jubileum.

Symbolem Svatého roku je otevření Svaté brány v bazilice svatého Jana Lateránského a dalších bran v římských bazilikách. Při překračování prahu Svaté brány si poutník připomíná úryvek z Janova evangelia: “Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. (Jan 10,9)”

Procházení Svatou bránou vyjadřuje rozhodnutí následovat Ježíše jako Dobrého pastýře a nechat se jím vést. Svatý rok nabízí věřícím možnost získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro zemřelé; je to rok smíření a obrácení, solidarity a oddanosti spravedlnosti ve službě Bohu a svým bratřím a sestrám.

Symbol logo jubilejního roku

...představuje čtyři postavy jako lidstvo přicházející ze čtyř světových stran. Jeden objímá druhého na znamení bratrství a solidarity. První z lidí se chytá a drží kříže, znamení víry a naděje. Kříž se k lidem naklání, jako by šel vstříc. Rozbouřené vlny pod poutníky připomínají neklidné a těžké časy ve světě. Kříž je však ukotven, aby jako kotva vzdoroval vlnám. Pouť na této zemi je poutní společnou. Převažuje barva naděje – zelená.

Farní 3, 785 01 Šternberk
IČO: 48770612
tel.: 730 553 404
email: fasternberk@ado.cz

Bankovní spojení: 1802820339/0800

Úřední hodiny ve farní kanceláři:
Pondělí: 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa: 9:00 - 12:00  
Farář:
P. Antonín PECHAL
tel.: 731 621 117

Revitalizace chrámu ZPM ve Šternberku

Oprava krovu a střechy farní budovy

Úpravy sociálního zázemí