Proč 20. Hromniční pouť matek?

Na konci roku 1740 se dostala Marie Terezie do války vyvolané pruským králem Fridrichem o slezská knížectví. Na Severní Moravě byla situace velmi vážná. Vládl strach z hrozícího nebezpečí, že pruská vojska vtrhnou na Moravu a budou vše pustošit jako ve Slezsku. Proto se v mnohých moravským městech začaly konat prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí.

    Podle vědecké práce historika PhDr. Filipa Hradila taková pobožnost proběhla v Olomouci 1.února 1741 za účasti biskupa, kněží, řeholníků a studentů. Tentýž den také ve Šternberku dvě ženy Katharina Toegel a Anna Maria Grentzinger přinesly ke mši svaté do klášterního původního gotického kostela Zvěstování Panny Marie voskovou svíci o váze 21 liber, tj. asi 10kg. Svíce byla darem Matce Boží, aby je a jejich děti skrze Mariiny prosby Bůh uchránil nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok.
    Následně pak byla svíce šternberských žen obětována každoročně v čase Hromnic. Její hmotnost byla zvýšena na 50 liber, aby vydržela svítit po celý rok při každodenních mších svatých.

 

otec Josef Červenka

S  příchodem otce Josefa Červenky, našeho bývalého šternberského faráře  se začaly slavit svátky s větší okázalostí, vycházející z lásky k Bohu. Tento charismatický kněz přišel z kraje krojovaných slavností a viděl, že bolavý sudetský kraj je po odsunu Němců zcela bez tradic.
    Nabízel se milostivý jubilejní rok 2000, kdy se v naší farnosti všechny významné slavnosti slavili, jak to nejlépe šlo na místní poměry. Také jubilejně slavený svátek Uvedení Páně do chrámu ( lidově Hromnice, dříve Očišťování Panny Marie ) okázaleji slavený v tomto roce nebyl výjimkou a byl jistě předzvěstí následujících poutí. V podstatě je pouť ovocem jubilejního roku.
    V roce 2001 šternberské ženy obnovily starobylý zvyk obětování svíce na Hromnice. V roce 2004 byla zakoupena v Klášterním Hradisku v Olomouci od otce Studeného za 5 500 kč veliká překrásná v Německu vyrobená svíce s reliéfem kříže. V ten rok promluvila na pouti také poprvé Růženka Fialová, koordinátorka hnutí Modliteb matek, které se v dalším roce ve Šternberku rychle rozšířilo. Matky z hnutí Modliteb matek z celé Moravy v dalších letech vždy rády na pouť přijížděly.
    Od roku 2005 odlévá velkou zdobenou svíci každoročně paní Eva Severová z Uničova. Letos, v roce 2020 je to její 17. svíce, kterou již s pomocí svého syna pro nás s láskou připravuje.

    Při prvním dojmu by se mohlo zdát, že jde jen o vyzdvižení starodávné tradice. Ovšem Hromniční poutě se stávají místem útěchy necelé tisícovky matek přicházejících se modlit za své děti. Dnes totiž máme obavy z jiných nepřátel útočících na naše budoucí generace. I dnes jde o vážnou situaci a strach, jak ochránit naše potomky před nebezpečím alkoholismu, drogami, ezoterikou, okultními vědami, genderovými vlivy, dobou, kdy mobily a počítače se stávají v rukou dětí zlými pány a ne dobrými sluhy a dalšími útoky proti zdravému životu a důstojnosti člověka. Matky přece nejvíce touží po tom, aby jejich děti byly zralými Božími služebníky, rostly a sílily, byly plné moudrosti a aby milost Boží byla s nimi… / viz Lk 2,40 / Proto maminky z naší vlasti rády znovu a znovu přicházejí hledat pramen milostí pro zahojení bolesti svých mateřských srdcí a načerpání nové naděje.

    Zkusme nakonec tohoto článku přepočítat letopočty. S vděčností Katharině a  Anně bychom teoreticky mohly hovořit, kdyby zvyk nebyl přerušen, že by se přinášela svíce letos v roce 2020 od roku 1741 po dvěstěosmdesáté.  Bylo tomu jinak. Ale od roku 2001 jde tedy s určitostí o 20. výročí Hromniční poutě matek ve Šternberku. Nejde jistě o pompéznost oslav, ale hlavně o velkou vděčnost a chválu Pánu, který nám tyto drahokamy poutí sype zadarmo do rukou.

/ Za šternberské maminky s nahlédnutím do textů prvních programů poutí zapsala Pavla Švecová /